Zoek
Op werkdagen voor 12:00 besteld dezelfde dag verzonden. Gratis verzending vanaf €100 ex btw

Opleidings regelement

Opleidingsreglement & algemene voorwaarden m.b.t. opleidingen, cursussen & workshops bij D Magnetic Academy  

Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen door D Magnetic Academy . 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen jou als cursist/deelnemer en D Magnetic Academy als opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding waarvoor je je als cursist hebt ingeschreven. 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, aan de balie, of via de website www.dmagneticacademy.nl . 

1.2 Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 14 dagen. Indien de cursus of opleiding binnen 14 dagen na inschrijving start vervalt de bedenktermijn. 

1.3 Tijdens of na inschrijving ontvang je een factuur per email met het verschuldigde bedrag, welke je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 

1.4 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 1. Lesdagen

2.1 De lessen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur lunchpauze, tenzij anders is aangegeven bij de betreffende lessen. 

2.2 Er zijn 2 korte pauzes van 10 minuten per lesdag en tussen de middag een lunchpauze van 30 minuten 

2.3 Je dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen.  

2.4 Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bijv. een ongeluk onderweg of file) dan dien je dit telefonisch door te geven. 

 1. Prijzen

3.1 Onze cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd om onze prijzen daaraan aan te passen – met dien verstande – dat als de prijsaanpassing binnen één maand na het tot stand komen van de overeenkomst 15% of meer bedraagt, aan de aanmelder/ cursist het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden. 

 1. Lesgeld

4.1 Om verzekerd te zijn van deelname aan de allround opleiding, losse modules hiervan of overige lesdagen, dien je je schriftelijk of online aan te melden en een aanbetaling te voldoen ter waarde van minimaal 1 lesdag. Zonder deze aanbetaling word je niet beschouwd als aangemeld en kun je niet deelnemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur voor betaling van de opleiding.                           Je ontvangt na betaling een betalingsbevestiging. 

4.2 Het lesgeld dient 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via mail overeengekomen.  

4.3 Het lesgeld, dient op tijd (voor aanvang van de cursus) op de rekening van de D Magnetic Academy te zijn bijgeschreven. Bij het niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigd bedrag/termijn, zal het na één herinnering, direct uit handen gegeven worden, met alle kosten van dien voor de nalatige debiteur. Het resterende bedrag van de gehele cursus plus bijkomende kosten zal dan aan jou berekend gaan worden. 

 1. Lespakketten

5.1 D Magnetic Academy heeft voor diverse modules lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt.  

5.2 De lespakketten ontvang je, na betaling, op de 1e lesdag van een module.  

5.3 Tijdens de opleiding werk je uitsluitend met je eigen materialen tenzij anders is aangegeven in de bevestiging.  

5.4 Het cursusmateriaal is special voor jou samengesteld. D Magentic Academy behoudt zich alle rechten voor. Niets van de uitgaven mogen vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van D Magnetic Academy. 

5.5 Cursusmateriaal mag je uitsluitend voor eigen doeleinden kopiëren en gebruiken. 

 1. Annulering door de deelnemer

6.1 Besluit je binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kun je deze annuleren zonder extra kosten, behalve wanneer de cursus binnen een week na inschrijving start. 

6.2 Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot drie weken vóór aanvang van de scholing wordt 15 % van de cursuskosten met een minimum van € 10,- als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan 1 week voor de cursusdag 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week vóór aanvang van de cursus heb je geen recht op restitutie van de cursuskosten. De betalingsverplichting blijft bestaan. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail. 

6.3 Bij het boeken van trainingen door externe docenten is geen restitutie mogelijk.  

6.4 In overleg met D Magnetic Academy kan je plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd. 

6.5 D Magnetic Academy is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang bericht. Je hebt dan recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

 1. Inhalen van de cursussen

7.1 Je verbind je tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient voor aanvang van de opleiding bij D Magnetic Academy bekend te zijn gemaakt.  

7.2 Bij meer dan 1 verschoven lesdag per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad € 25, administratiekosten berekend. 

7.3 Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen via email naar het adres: dmbeauty.lelystad@gmail.com.  

7.4 D Magnetic Academy is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan je medegedeeld. 

 1. Modellen

8.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor je modellen. D Magnetic Academy kan niet bemiddelen in het vinden van modellen.  

8.2 Mocht je model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat je niet onverhoopt zonder model komt te zitten.  

8.3 In een uiterste geval stellen we een Nail Trainer ter beschikking waarmee je de les kunt volgen. 

 1. Docenten

9.1 Docenten van D magnetic Academy zijn ervaren nagelstylisten. Zij hebben de docententraining afgerond en zijn gecertificeerd. Zij krijgen tevens uitgebreide didactische training.  

9.2 Alle docenten werken volgens dezelfde methode. Mocht je onverhoopt een andere docent krijgen, dan is de continuïteit van de lesmethode gewaarborgd.  

 1. Vooropleiding

10.1 Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst en thuis de praktijk veel oefent. 

 1. Examen

11.1 Het examen wordt op een afgesproken datum van D Magnetic Academy ingepland.  

 1. Studiefinanciering

12.1 Voor de opleiding van nagelstyling bij D Magnetic Academy is geen studiefinanciering mogelijk.  

12.2 Indien je je op advies van een uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via het UWV (of andere uitkerende instantie). Overleg dit met je contactpersoon of coach. 

 1. Certificaat

13.1 Voldoe je aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvang je van ons per module een deelcertificaat.  

13.2 Wanneer je alle techniekmodules van de allround opleiding succesvol hebt afgesloten, ontvang je, na overlegging van de reeds behaalde deelcertificaten bij je laatste beoordeling het diploma Allround Nagelstylist.  

13.3 Na het afronden van applicatiecursussen ontvang je een certificaat van deelname. 

 1. Uitstel

14.1 De aanmelder kan verzoeken om een cursus op een later tijdstip te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek kan door D Magentic Academy alleen worden ingewilligd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

– aanmelder dient schriftelijk en zonder enig voorbehoud te verklaren, dat zij zal deelnemen aan de eerstvolgende cursus die gegeven wordt na de cursus waarvoor zij zich had aangemeld en dat zij het hiervoor verschuldigde cursusgeld tijdig zal voldoen; 

– wanneer het verzoek om uitstel D Magentic Academy bereikt binnen een periode van ZEVEN kalenderdagen voor aanvang van de cursus, is de aanmelder naast het cursusgeld voor de eerstvolgende cursus, ook 50% van het cursusgeld van de cursus waarvoor zij zich had aangemeld, verschuldigd. Deze 50% dient tegelijkertijd met het verzoek om uitstel te worden betaald. 

14.2 Indien bij een verzoek tot uitstel van het volgen van een cursus niet wordt voldaan aan de in lid 14.1 genoemde voorwaarden, wordt dit verzoek beschouwd als een annulering.  

 1. 15. Annulering c.q. wijzigingen door D Magentic Academy

15.1 D Magentic Academy heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan D Magentic Academy betaalde bedrag. 

15.2 D Magentic Academy is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien D Magentic Academy tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan D Magentic Academy besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde bedrag.  

15.3 D Magentic Academy heeft het recht, indien een ingeplande docent verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten. 

15.4 Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.  

 1. 16. Betalingsvoorwaarden

16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen ZEVEN dagen na factuurdatum, doch in ieder geval 5 werkdagen vóór aanvang van de les zonder enige korting of verrekening, op rekeningnummer NL30 SNSB 8834 1950 78 t.n.v. DM Beauty.  

16.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, in gebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. 

16.3 De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door D Magentic Academy te maken, komen steeds voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra D Magentic Academy als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft.  

 1. Privacy Persoonsgegevens

17.1 D Magentic Academy gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject.  

17.2 D Magentic Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die je hebt medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.3 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, D Magentic Academy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  

17.4 Tijdens de opleiding kunnen foto en video opnamen worden gemaakt, indien je hier bezwaar tegen hebt verzoeken wij je dit te melden. 

17.5 Zie voor de verwerking van de persoonsgegevens de link ‘privacyverklaring’ onderaan de homepage van onze website 

 1. Aansprakelijkheid

18.1 D Magentic Academy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen. 

18.2 D Magentic Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat D Magentic Academy is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

18.3 Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. 

18.4 De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.  

 1. Beschadiging en diefstal

19.1 D Magentic Academy heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt. 

19.2 D Magentic Academy meldt diefstal altijd bij de politie. 

 1. Klachtenprocedure

20.1 D Magentic Academy doet er alles aan om je optimaal op te leiden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kun je jouw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Als het probleem ingewikkelder is of als het gaat om een eis voor compensatie, dan dien je onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij je melding of klacht in vertrouwen en in overleg met jou proberen we tot een oplossing te komen.  

Deze procedure heeft tot doel om, als er van jouw kant sprake is van ontevredenheid over de opleiding van D Magentic Academy c.q. klachten daaromtrent, de relatie tussen jou en ons te herstellen en eventuele klachten op te lossen. Deze procedure heeft dus met name betrekking op klachten met betrekking tot workshops en cursussen georganiseerd door D Magentic Academy.  

 20.2 De bij deze procedure betrokken personen en instanties zijn dus: jij (de klant/cursist), D Magentic Academy (het opleidingscentrum) en de daarbij betrokken docenten.  

 20.3 Iedere klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en wel door mevrouw Donja Kooij .

 20.4 Klachten kunnen worden ingediend door een mail te sturen aan dmbeauty.lelystad@gmail.com of per post naar:   

D Magnetic Academy

t.a.v. Opleidingen  

Artemisweg 115L   

8239 DD Lelystad  

Na binnenkomst van de klacht ontvang je per ommegaande een ontvangstbevestiging van D Magentic Academy. Klachten dienen binnen 10 dagen nadat het feit van de klacht is geconstateerd aan D Magentic Academy gemeld te worden.  

 20.5 Iedere klacht dient voorzien te zijn van de contactgegevens van de klager (naam, adres, woonplaats, telefoon). D Magentic Academy neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens geeft D Magentic Academy aan wanneer de klager een reactie van de zijde van D Magentic Academy kan verwachten.  

20.6 D Magentic Academy registreert de klacht en informeert eventuele overige betrokkene(n) c.q. neemt contact op met deze overige betrokkene(n) en vraagt om een schriftelijke reactie. Op basis van de verzamelde informatie zal D Magentic Academy een voorstel formuleren en dit aan de klager mededelen.  

 20.7 Klachten zullen in principe binnen een termijn van 4 weken worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om de klacht te kunnen onderzoeken dan zal de klager daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 2 weken in kennis worden gesteld. Er zal dan ook aangegeven worden wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.  

20.8 Klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van 2 jaar.

 1. Aanvullende bepaling

21.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van D Magentic Academy. 

 1. Toepasselijk recht 

22.1 Op iedere overeenkomst tussen D Magentic Academy en de deelnemer/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

Vragen betreffende deze voorwaarden kunnen gesteld worden via dmbeauty.lelystad@gmail.com

 

Heey 👋
Wat leuk dat je onze website bezoekt

Meld je hieronder aan en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Selecteer een Afleverpunt